Dış Kaynaklı Dokümanlar

DKD- 001 - 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

DKD- 002 - 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

DKD- 003 - 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu

DKD- 004 - 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu

DKD- 005 - 3843 Sayılı Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması Hakkında Kanun

DKD- 006 - 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun

DKD- 007 - 5102 Sayılı Yükseköğrenim Öğrencilerine Burs Kredi Verilmesine İlişkin Kanun

DKD- 008 - 78 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında KHK

DKD- 009 - 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında KHK

DKD- 010 - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

DKD- 011 - 4857 Sayılı İş Kanunu

DKD- 012 - 190 Sayılı Genel Kadro Usulü Hakkında KHK

DKD- 013 - 2531 Sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun

DKD- 014 - 3795 Sayılı Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Ünvan Verilmesi Hakkında Kanun

DKD- 015 - 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

DKD- 016 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu

DKD- 017 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

DKD- 018 - 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

DKD- 019 - 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

DKD- 020 - 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu

DKD- 021 - 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu

DKD- 022 - 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması,Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu

DKD- 023 - 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

DKD- 024 - 1416 Sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun

DKD- 025 - 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

DKD- 026 - 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

DKD- 027 - 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu

DKD- 028 - 5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

DKD- 029 - 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun

DKD- 030 - 375 Sayılı KHK

DKD- 031 - 631 Sayılı KHK

DKD- 032 - 5434 Sayılı TC. Emekli Sandığı Kanunu

DKD- 033 - 4505 Sayılı Sosyal Güvenlikle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Temsil Tazminatı Ödenmesi Hakkında Kanun

DKD- 034 - 6245 Sayılı Harcırah Kanunu

DKD- 035 - 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu

DKD- 036 - 3472 Sayılı Devlet Memurları İle Diğer Kamu Görevlilerinin Aylıklarının Özeme Zamanının Değiştirilmesine Dair Kanun

DKD- 037 - 5289 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerine Bir Derece Verilmesi Hakkında Kanun

DKD- 038 - 5335 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

DKD- 039 - 5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu

DKD- 040 - 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu

DKD- 041 - 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu

DKD- 042 - 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu

DKD- 043 - 492 Sayılı Harçlar Kanunu

DKD- 044 - 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu

DKD- 045 - 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu

DKD- 046 - 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu

DKD- 047 - 2489 Sayılı Kefalet Kanunu

DKD- 048 - 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu

DKD- 049 - 2577 Sayılı İdari Yargılama Usul Kanunu

DKD- 050 - 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu

DKD- 051 - 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu

DKD- 052 - 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu

DKD- 053 - 7201 Sayılı Tebligat Kanunu

DKD- 054 - 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu

DKD- 055 - 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

DKD- 056 - 237 Sayılı Taşıt Kanunu

DKD- 057 - 3091 Sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesine Dair Kanun

YÖNETMELİKLER

DKD- 001 - Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği

DKD- 002 - Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Sicil Yönetmeliği

DKD- 003 - Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

DKD- 004 - Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

DKD- 005 - Açık Yükseköğretim Yönetmeliği

DKD- 006 - Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik

DKD- 007 - Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik

DKD- 008 - Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği

DKD- 009 - Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği

DKD- 010 - Yükseköğretim Kurumları, Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği

DKD- 011 - Yükseköğretim Kurumları Teknoloji Transfer Ofisi Yönetmeliği

DKD- 012 - Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları İle Yabancı Uyruklu Elamanları Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği

DKD- 013 - Yükseköğretim Denetleme Kurulu Teşkilat, Görev ve Çalışma Usulleri Yönetmeliği

DKD- 014 - Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği

DKD- 015 - Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği (Yürürlükten kaldırılmıştır.Yerine DKD-103 Numaralı Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği yayınlanmıştır.)

DKD- 016 - Yükseköğretim Kalite Kurulunun Çalışma Usul Ve Esasları

DKD- 017 - Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Kurulların Oluşturulması ve Bilimsel Denetim Yönetmeliği

DKD- 018 - Yükseköğretim Kurumlarında Danışma Kurulu Oluşturmasına İlişkin Yönetmelik

DKD- 019 - Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

DKD- 020 - Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

DKD- 021 - Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

DKD- 022 - Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşaviri ve Avukatlık Giriş Sınavı Atama Yönetmeliği

DKD- 023 - Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik

DKD- 024 - Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

DKD- 025 - YÖK Yatay Geçiş Yönetmeliği

DKD- 026 - Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

DKD- 027 - Yurtdışında Kapsama Dahil Ortak Program Tesisi Yönetmeliği

DKD- 028 - Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

DKD- 029 - Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

DKD- 030 - Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik

DKD- 031 - Taşınır Mal Yönetmeliği

DKD- 032 - Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliği

DKD- 033 - Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği

DKD- 034 - Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik

DKD- 035 - Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliği

DKD- 036 - Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik

DKD- 037 - Yükseköğretim Kurumları Saklama Süreli Standart Dosya Planı

DKD- 038 - Doçentlik Yönetmeliği

DKD- 039 - Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği

DKD- 040 - Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik

DKD- 041 - Devlet Memurlarının Çekilmelerinde Devir ve Teslim Süreleri Hakkında Yönetmelik

DKD- 042 - Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık ve Refakat İznine ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

DKD- 043 - Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği

DKD- 044 - Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

DKD- 045 - Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

DKD- 046 - Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği

DKD- 047 - Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik

DKD- 048 - Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi Miktarının Tespiti, Takibi ve Amirlerinin Sorumlulukları, Yapılacak Diğer İşlemler Hakkında Yönetmelik

DKD- 049 - Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik

DKD- 050 - Doğum Yardımı Yönetmeliği

DKD- 051 - Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği

DKD- 052 - Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik

DKD- 053 - Fazla Çalışmanın Uygulama Esaslarını Gösterir Yönetmelik

DKD- 054 - Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği

DKD- 055 - Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği

DKD- 056 - İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

DKD- 057 - Kadro İhdası, Serbest Bırakma ve Kadro Değişikliği İle Kadroların Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

DKD- 058 - Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik

DKD- 059 - Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara ilişkin Yönetmelik

DKD- 060 - Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik

DKD- 061 - Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin kılık Kıyafetine Dair Yönetmelik

DKD- 062 - Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik

DKD- 063 - Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

DKD- 064 - Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik

DKD- 065 - Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği

DKD- 066 - Muhasebe Yetkilisi Adaylarının Eğitimi, Sertifika Verilmesi İle Muhasebe Yetkililerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

DKD- 067 - Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

DKD- 068 - Resmi Mühür Yönetmeliği

DKD- 069 - Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

DKD- 070 - Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik

DKD- 071 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3 üncü Maddesinin (h) Bendinde Belirtilen Alımlara İlişkin Yönetmelik

DKD- 072 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3 üncü Maddesinin ( e) Bendine Göre Yapılacak Alımlara İlişkin Yönetmelik

DKD- 073 - Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmelik

DKD- 074 - Avrupa Birliği ve Uluslararası Kuruluşların Kaynaklarından Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılan Hibe Tutarlarının Harcanması ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Yönetmelik

DKD- 075 - Vekalet Ücretlerinin Dağıtımına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

DKD- 076 - Türkiye Bursları Yönetmeliği

DKD- 077 - Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Nakit Taleplerinin Hazırlanması ve Hazine Müsteşarlığına Bildirilmesine İlişkin Yönetmelik

DKD- 078 - Elektronik Tebligat Yönetmeliği

DKD- 079 - İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği

DKD- 080 - Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik

DKD- 081 - Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

DKD- 082 - Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

DKD- 083 - Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği

DKD- 084 - İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği

DKD- 085 - İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

DKD- 086 - İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik

DKD- 087 - Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik

DKD- 088 - Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik

DKD- 089 - Kamu İdarelerine Ait Özel Hesaplara İlişkin İşlemlerin Muhasebeleştirilmesine Dair Yönetmelik

DKD- 090 - Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik

DKD- 091 - Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

DKD- 092 - Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

DKD- 093 - Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik

DKD- 094 - Mali Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliği

DKD- 095 - Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

DKD- 096 - Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

DKD- 097 - Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği

DKD- 098 - Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmelik

DKD- 099 - Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

DKD- 100 - Mevlana Değişim Programına İlişkin Yönetmelik

DKD- 101 - Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği

DKD- 102 - Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

DKD-103-Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği

TEBLİĞ

DKT- 001 - Tebliğler

DİĞERLERİ

DKD- 104- Stratejik Yönetime İlişkin Rehber ve Klavuzlar