Sık Sorulan Sorular
1 - Kalite Güvence Sistemi Nedir?

Kalite güvence sistemi, bir ürün veya hizmet için belirlenen kalite gereksinimlerinin yerine getirilmesi / karşılanması amacıyla bir plan dahilinde ve sistematik olarak geliştirilen etkinlikler bütünü olarak tanımlanabilir. Yükseköğretimde kalite güvencesi sistemi ise kurumun yönetim, eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme faaliyetlerini sürekli iyileştirme yaklaşımıyla yürüttüğü planlı ve sistematik etkinliklerin tamamıdır.

2 - Akreditasyon nedir?
Bir dış değerlendirici kurum tarafından belirli bir alanda önceden belirlenmiş, akademik ve alana özgü standartların bir yükseköğretim programı tarafından karşılanıp karşılanmadığını ölçen değerlendirme ve dış kalite güvence sürecidir.
 
3 - Kurumsal Dış Değerlendirme nedir? Akreditasyon ile arasındaki fark nedir?

Kurumsal Dış Değerlendirme kurumun ürün üretmek ya da hizmet sunmak amacıyla oluşturduğu misyon, vizyon ve hedeflerine ulaşmada gösterdiği performansın daha önceden belirlenen ölçütlere göre kurum dışı bir gözle değerlendirilmesidir. Yükseköğretim kurumsal dış değerlendirme süreci, kurumun kendi iç değerlendirme sürecinden de yararlanmak suretiyle Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından organize edilen bir değerlendirme takımı aracılığıyla değerlendirmesini kapsamaktadır. Bu süreç, program değerlendirmesi ve akreditasyonundan farklı olarak kurumun genel değerlendirmesi üzerine odaklıdır. Ayrıca dış değerlendirme süreci kurum bütününü değerlendiren bir geri bildirim niteliği taşırken, akreditasyon yükseköğretim kurumunun eğitim-öğretimine yönelik değerlendirici kuruluşun kullandığı ölçütler dahilinde verilen bir yeterlilik belgesidir.

4 - Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği kapsamında ilgili mevzuata nasıl ulaşabilirim?
23 Temmuz 2015 tarihinde yürürlüğe giren Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği kapsamında ilgili mevzuat dokümanlarına Yükseköğretim Kalite Kurulu web sayfasından (kalite.yok.gov.tr) erişilebilmektedir.
 
5 - Yükseköğretim Kurumunda Kalite Komisyonu oluşturulurken her fakülteden 1 kişi olması isteniyor. Kadrosu aynı fakültede olup başka birimlerde (Örn. Enstitü, MYO gibi) görevlendirilmiş kişiler de komisyon üyesi olarak yer alabilir mi?

Bu husus Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliğinde "Komisyon üyeleri, aynı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve birden fazla olmamak ve farklı bilim alanlarından olmak üzere üniversite senatolarınca belirlenen üyelerden oluşur. Komisyon üyeleri arasında yükseköğretim kurumu genel sekreteri, öğrenci temsilcisi ile kamu yükseköğretim kurumlarında strateji geliştirme daire başkanı ve vakıf yükseköğretim kurumlarında ilgili süreçlerden sorumlu birim yöneticisi de bulunur. Üye sayısı, senato tarafından belirlenen üyelerin iki yıldan az olmamak şartıyla üyelik süreleri ile komisyonun çalışma usul ve esasları üniversite senatolarınca, senatosu bulunmayan yükseköğretim kurumlarında yönetim kurullarınca belirlenir ve yükseköğretim kurumunun internet sayfasında kamuoyu ile paylaşılır." şeklinde hükme bağlanmıştır.

6 - Dış değerlendirme ve akreditasyon kuruluşlarının çalışmaları yeterli değil mi? Neden başka bir raporlamaya ihtiyaç duyuluyor?

Program akreditasyonuna yönelik çalışmalar kalite güvence sürecinin bir parçasıdır. Bu tür çalışmalar eğitim öğretim faaliyetleri kapsamında yürütülen programlar özelinde kalite güvencesini sağlamaya yöneliktir. Kurum iç değerlendirme ve kurumsal dış değerlendirme sürecinde beklenen ise yalnızca eğitim-öğretim süreci değil kurumum araştırma-geliştirme süreci ile bu süreçleri destekleyen tüm idari ve destek süreçlerini kapsayan bir nitelikte olmasıdır. Bir başka ifadeyle, kurumun süreçlerinin her birinde ve bütününde kalite güvence sistemini tanımlamış ve kurmuş olması ve bu süreci nasıl yönettiğini açıklaması beklenmektedir. Bu sürecin kurumun sürekli iyileşme sürecine katkı sağlayacak şekilde tasarlanması ve işletilmesi; bu amaca hizmet ettiğine dair kanıtların da her yıl hazırlanacak raporda sunulması gerekmektedir.

7 - Kurum İç Değerlendirme Raporları ne zaman hazırlanmalı ve Yükseköğretim Kalite Kurulu`na ne zaman iletilmeli?
Yükseköğretim Kurumları tarafından, Kurum İç Değerlendirme Raporları Ocak-Mart aylarında hazırlanmalı ve Nisan ayı sonuna kadar Kalite Kurulu`na iletilmelidir.
 
8 - Değerlendirme Raporu ayrıntılı olarak mı hazırlanmalıdır?
Hazırlanacak raporun kurumun genel durumunu yansıtacak ve resmin bütününü görmemizi sağlayacak bir nitelikte olması beklenmektedir. Kurum İç değerlendirme raporunun yalnızca girdi niteliği taşıyan istatistiki bilgileri içeren bir rapordan daha çok kurumun yıllık performansını izlemesi ve sürekli iyileşmesine yol ve yön gösterecek nitelikte olması beklenmektedir.
 
9 - Değerlendirme Raporu her bir fakülte/enstitü/bölüm/program özelinde hazırlanabilir mi?

Kurum kendi kalite güvence sistemi dahilinde fakülte/enstitü/bölüm/program özelinde iç değerlendirme raporu hazırlayabilir ve bu raporları web sayfasında kamuoyu ile paylaşabilir. Ancak Yükseköğretim Kalite Kurulu`na sunulacak olan Kurum İç Değerlendirme Raporu hazırlanırken kurumun yapısı bir bütün olarak ele alınmalı ve birim bazında ayrı ayrı iç değerlendirme raporları arka arkaya eklenerek yazılmamalıdır.

10 - Kurum İç Değerlendirme Raporunda sayfa sınırlaması olacak mıdır? Diğer bilgiler ek olarak verilebilir mi?

Raporlar mümkün olduğunca öz bilgileri içerecek şeklide hazırlanmalı ve kısa olmalıdır. Hazırlanacak raporlar için herhangi bir sayfa sınırlaması kural olarak getirilmemiştir. Ancak, ulusal ve uluslararası örnek uygulamalara bakıldığında bu tür raporların genellikle 50 sayfa civarında olduğu gözlenmektedir. Sayfa sınırlamasına ilişkin bir ihtiyacın ortaya çıkması durumunda, Yükseköğretim Kalite Kurulu söz konusu sınırlandırma ile ilgili karar alabilir.

11 - Kurum İç Değerlendirme Raporu hazırlanırken mali takvim yılı mı, akademik takvim yılı mı temel alınmalıdır?

Her yıl hazırlanacak raporlarda mali takvim yılı esas alınacaktır. Raporlamada mevcut durumun ortaya konulması için güncel verilerin kullanılması beklenmektedir. Yıllar bazındaki değişim ve gelişmeleri anlatabilmek üzere varsa önceki yıllara ilişkin verilere de yer verilmesi beklenmektedir.

12 - Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi`ne göre raporlama yapıldığı durumda bu kapsamda eksiklikleri bulunan programların raporlaması nasıl yapılmalıdır?
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Yönetmeliği 21 Kasım 2015 tarihinde yayımlanmıştır. Bu kapsamda başlatılan referanslandırma çalışması ise halen devam etmektedir. Mesleki profil tanımları güncellenecek ve takibinde TYYÇ sayfası da yenilenecektir. Mevcut güncellemelerin takip edilerek, raporlamaların da bu çerçevede yapılması beklenmektedir.